Polityka prywatności

LOGISTA FREIGHT, S.A.U. przestrzega hiszpańskich i unijnych obowiązujących przepisów w kwestiach ochrony danych osobowych a w szczególności ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy Organicznej 3/2018 z 5 grudnia o Ochronie Danych Osobowych i Gwarancji Praw Cyfrowych oraz wszystkich innych uzupełniających je przepisów, takich jak np. Ustawa 34/2011 z 11 lipca o Usługach w Społeczeństwie Informacyjnych i Handlu Elektronicznym.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu udostępnienie informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez LOGISTA FREIGHT, S.A.U. no swojej domenie https://www.logistafreight.com, i jej stronach internetowych oraz odpowiednich subdomenach i podkatalogach (zwanych dalej łącznie „Witryną”).

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Spółka LOGISTA FREIGHT, S.A.U., z siedzibą w Leganés (Madrid 28914), C/ Trigo, nr 39, Polígono Industrial Polvoranca, z numerem podatkowym CIF A- 83344325. Adres poczty elektronicznej to marketing.freight@logista.com.

W przypadku gdy Użytkownik miałby komentarze lub pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, może skontaktować się z Inspektorem Danych LOGISTA FRIGHT, S.A.U. pisząc na adres calle del Trigo, 39, Polígono Industrial Polvoranca, Madrid (Leganés, 28914) lub Info.lopd@logista.com.

2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W formularzu do wypełnienia dane będą przetwarzane przez LOGISTA FREIGHT, S.A.U. do obsługi sugestii, pytań, wniosków o udzielenie informacji lub każdego typu komunikacji lub wniosków wysyłanych przez klientów, klientów potencjalnych lub przez osoby trzecie, wniosków o zawarcie umowy z potencjalnymi dostawcami w związku z LOGISTA FREIGHT, S.A.U. lub którejkolwiek Spółek z Grupy. Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Użytkownika. W przypadku gdyby wniosek o informację odnosił się do zawarcia lub wykonania istniejącej już umowy, lub usług świadczonych przez jedną ze spółek z Grupy do której należy LOGISTA FREIGHT, S.A.U. , użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych do odpowiedniego oddziału w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie.

Jeśli użytkownik zamawia usługę, LOGISTA FREIGHT, S.A.U. będzie mogła wysłać mu za pomocą środków tradycyjnych lub elektronicznych, informację na temat swoich usług, chyba, że wyrazi wobec tego sprzeciw i nam go przekaże za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing.freight@logista.com.

3. Jakie dane przetwarzamy?

LOGISTA FREIGHT, S.A.U. przetwarza dane identyfikujące (na przykład, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, firma) użytkowników.

Pola formularza oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe i Jeśli Państwo na nie odpowiedzą, oznaczać to będzie brak możliwości zrealizowania zamówienia Użytkownika. Prosimy, aby Użytkownik informował nas o jakiejkolwiek zmianie podanych danych.

Użytkownik gwarantuje i odpowiada, w każdym przypadku, za precyzję, ważność i autentyczność danych osobowych i zobowiązuje się do ich aktualizacji. Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną w przypadku, gdyby przy wypełnianiu formularza podane dane okazały się fałszywe, niedokładne, niepełne lub nieaktualne i zwalnia LOGISTA FREIGHT, S.A.U. z wszelkiej odpowiedzialności w tym przypadku.

To bardzo ważne, aby informacje podawane przez Użytkownika w polach otwartych nie zawierały danych poufnych lub szczególnie wrażliwych, takich jak: pochodzenie rasowe lub etniczne, ideologie lub przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do partii czy związków zawodowych, zdrowie fizyczne lub psychiczne, dane biometryczne lub konfiguracja genetyczna, orientacja seksualna, historia karalności, numer ubezpieczenia lub identyfikacji osobowej, etc.

Jeśli Użytkownik podaje tego typu dane, przyjmuje na własną odpowiedzialność wszelkie ryzyko dla swojej prywatności z tym związane. W przypadku wykrycia tego typu informacji w wypełnionym formularzu usuniemy ją z naszych systemów.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników?

Podstawą prawną, która uzasadnia przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Osoba fizyczna lub prawna, która z własnej woli wprowadza dane do formularza https://www.logistafreight.com/pl/ , upoważnia LOOGISTA FREIGHT, S.A.U. do przesłania mu informacji związanych z jego zapytaniem/wnioskiem dowolną drogą, którą interesant wskazał w tym celu: poczta, telefon, e-mail lub inną.

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkowników?

Informujemy Użytkownika, że w przypadku gdyby zamówił u nas usługę, nawiązany zostaje stosunek handlowy i jego dane będą przechowywane w czasie utrzymywania stosunku handlowego lub w terminie wyznaczonym przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe osób, które wysyłają sugestie, pytania, wnioski o udzielenie informacji będą usuwane po udzieleniu odpowiedzi na te wnioski, w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą mogły być ujawniane lub przekazywane na żądanie Sądów lub w innych przypadkach przewidzianych w obowiązującym prawie.

7. Czy dane będą podlegały międzynarodowemu transferowi danych?

W przypadku gdyby Użytkownik był klientem lub klientem potencjalnych LOGISTA FREIGHT, S.A.U. spółka informuje, że jego dane osobowe będą przetwarzane w celu ustanowienia, utrzymania i wykonywania relacji handlowych z Państwem lub Państwa firmą. Przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umów wynikających ze stosunku handlowego i zaspokojenia uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych. W celach realizacji wspomnianych stosunków handlowych LOGISTA FREIGHT, S.A.U. używa programu informatycznego Salesforce na mocy licencji, która może oznaczać przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych, który jest objęty wiążącymi zasadami korporacyjnymi Salesforce i Umownymi Klauzulami tego typu zgodnie z Decyzją Komisji Europejskie (C(2010)593) z 5 lutego 2010.

8. Jakie prawa mają Użytkownicy, którzy podają nam swoje dane?

LOGISTA FREIGHT, S.A.U. zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych Użytkowników i do zapewnienia egzekwowania przysługujących im praw.

Użytkownik może skorzystać ze swojego prawa do dostępu, sprostowania, wykreślenia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie będzie wykonywane za pomocą środków automatycznych, zawsze i gdy będzie to techniczne możliwe, prawo do przeniesienia swoich danych zgodnie z RODO, wysyłając e-mail na adres info.lopd@logista.com, razem z kopią DNI. Dane kontaktowe Inspektora Danych LOGISTA FREIGHT, S.A.U. zostały wypisane powyżej. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php) jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone.

  • Prawo do dostępu. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych na swój temat, które posiada LOGISTA FREIGHT, S.A.U.
  • Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do sprostowania danych na swój temat, które LOGISTA FREIGHT, S.A.U. już posiada. Użytkownik podając aktywnie LOGISTA FREIGHT, S.A.U. swoje dane jakąkolwiek droga zapewnia, że są pewne i dokładne i zobowiązuje się do poinformowania LOGISTA FREIGHT, S.A.U. o jakiekolwiek zmianie. Prosimy pamiętać o tym, że z zasady Użytkownik może podawać LOGISTA FREIGHT, S.A.U. tylko swoje własne dane, a nie osób trzecich.
  • Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych, które nie są koniecznie do celów, w których LOGISTA FREIGHT, S.A.U. je przetwarza zgodnie z powyższymi zasadami lub do przetwarzania których LOGISTA FREIGHT, S.A.U. już nie ma podstawy.
  • Ograniczenie przetwarzania. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, co oznacza w określonych przypadkach możliwość zwrócenia się do LOGISTA FREIGHT, S.A.U. o czasowe zawieszenie przetwarzania danych lub zachowanie ich dłużej niż wymagany czas, jeśli mogłaby ich potrzebować.
  • Prawo do sprzeciwu: To prawo tak jak wskazuje na to jego nazwa oznacza, że Użytkownik, może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez LOGISTA FREIGHT, S.A.U. w następujących przypadkach:           

– Jeżeli są one przetwarzane na podstawie misji interesu publicznego lub prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania. LOGISTA FREIGHT, S.A.U. zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże ważne powody, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub w celach sformułowania, wykonania lub obrony roszczeń.

– Jeżeli celem przetwarzania danych jest marketing bezpośredni, w tym również wspomniane wyżej profilowanie: Po skorzystaniu z tego prawa w tym celu dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów.

  • Prawo do przeniesienia. Jeśli podstawą przetwarzania danych użytkownika przez LOGISTA FREIGHT, S.A.U. jest zgoda na wykonanie umowy, Użytkownik będzie miał prawo do przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że będzie miał prawo do otrzymania danych osobowych, które podał LOGISTA FREIGHT, S.A.U. w uporządkowanym formacie powszechnego użytku, możliwego do przeczytania przez maszynę, aby móc przekazać je bezpośrednio, zawsze jeśli jest to technicznie możliwe.

Witryna LOGISTA FREIGHT, S.A.U. używa plików cookie/ciasteczek, małych plików tekstowych z informacja z Państwa przeglądarki. Użytkownik może znaleźć więcej informacji na temat plików cookie stosowanych przez LOGISTA FREIGHT, S.A.U. , ich celu oraz inne użyteczne informacje pod linkiem https://www.logistafreight.com/pl/legal-disclaimer/

10. Prawo do zmiany

LOGISTA FREIGHT, S.A.U. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności, aby dostosować ją do możliwych nowości ustawowych lub prawnych, które mogą się pojawić, nowych usług, które mogą mieć znaczenie dla ochrony danych jak również do praktyk w sektorze internetowym. LOGISTA FREIGHT, S.A.U. ma pełną świadomość korzystania i przetwarzania zebranych danych. W związku z tym uznaje i gwarantuje przestrzeganie wszelkich istniejących w tej kwestii przepisów i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązku zachowania poufności danych osobowych i swojego obowiązku ich przechowywania, zapewniając wykorzystanie wszystkich koniecznych środków ochrony i bezpieczeństwa mu dostępnych, aby uniknąć ich zmiany, utraty, niepowołanego wykorzystania, nieupoważnionego dostępu lub kradzieży.